Plasentanın yerleşim patolojileri

Plasentanın yerleşim patolojileri

Plasenta muayenesi

Plasenta : 2-3 cm kalınlıkta

15 -20 cm çapında

500 gram ağırlığında

15-20 kotiledon’dan oluşan bir fetal ektir.

Plasenta muayenesinde şunlara bakılmalıdır?

 • Kotiledon eksikliği

 • Zarların tam olup olmadığı

 • Zarların görünümü

 • Kordon boyu

 • Yapışma yeri

 • Damar sayısı bakılmalıdır.

Plasenta bozuklukları :

Plasenta billobata

Dupleks/tripleks plasenta

Aksasüel plasenta

Şekil bozuklukları:

 • Annüler plasneta

 • Memroloz plasenta

 • Plasenta fenestrata

 • Plasneta sirkulvelata

Plasenta sirkunvellata ‘da koryon tabakası bazal tabakadan küçük doğum öncesinde kanama peranatal ölüm fetal anomali sıkça görülür.

Gelişim bozuklukları :

Büyük plasenta:

Plasenta fetüs ağırlığının 1/5-1/6 kadardır.

Nedenleri:

 • Sifiliz

 • Şeker hastalığı

 • Eristoblastozis fetalis

 • İkizden ikize kan geçişi

 • Doğumsal tümörler (teratom)

 • Alfa talasemi

 • Fetal patoloji (beck with wredenon sendromu)

Küçük plasenta:

Nedenler:

 • Fetal plasental yetmezlik

 • Maternal kronik besleme yetersizliği 

 • Sigara içme

 • Sık gebelikler

Plasental in farkı :

En sık görülen plasental patolojilerdendir.

Gebeliğin 1/4 ‘ünde görülür.

İnfaktusların çapı 1 cmm’den küçük olanlar. Daha sık rastlanır.

Klinik açıdan önem arz ederler.

Özellikle santral yerleşimli olanlar.

Nedenler:

Trafoplastlarda yaşlanma.

Utero plasenta dolaşımda bozulma.

Histo patolojisi:

Trofblasto fibinoid dejenerasyon veya villus arter trombozuna bağlı damarsal tıkanma – iskemit infaid- kasfikasyonuna gider.

İnfarkt ileri düzeyde olursa intra uterin gelişme geriliği fetal ölüm sıkça görülür.

Plasenta yapışma bozuklukları

Plasenta desudua spongioza tabakasına tutunması sonucu gelişen plasenta arkreata -inkreata –perkreata formları gelişir.

Risk faktörleri :

 • Geçirmiş sezaryen skarı

 • Geçirilmiş miyometomi

 • Submukoz miyomlar

 • Aşherman sendromu

 • Anne yaşı >36

 • Plasent previa ilk gebelikte %20 görülürken sezaryen plasneta previa geçirenlerde plasneta akriata 5 kat daha sık görülmektedir.

Tanı:

Ultrason ve MR tekniği ile koyulur.

Kliniği pos partum aşırı kanama ile kendini belli eder.

Tedavi:

Kan hazırlığı ile planlı sezrayen ve sıklıkla histeroktomi

Plasenta previa

Plasenta serviksi neresinden kapatırsa kapatsın servikste ilişkide olması plasenta previa tanısını bize koydurur.

Low lying plasenta (aşağı yerleşim)

Plasenta kenarı os internuma (serviksin iç kenarı) 20 mm veya daha yakın ise aşağı yerleşimli plasenta previa tanısını alınır.

Plasenta previa 16. Gebelik haftalarında değerlendirilmesi gerekir.

Tanı için MR ve ultrason tekniği kullanılın. Her ikisinin de tanı hassasiyeti aynıdır.

Doğum planı:

Plasenta previa da gebelik 34-36 haftalar arasında sezaryen kararı verilmelidir.

Kordon patolojileri (göbek kordonu)

Kordon iki arter bir ven den oluşur.

Bağ dokusu varton jeli tarafından oluşturulur.

35-70 cm uzunlukta bir organ

Kısa kordon 25 cm’den kısa olanlar uzun kordon 75 cm’den uzun olan kordonlardır.

Kısa kordon riski doğumda plasenta dekolmanı

Uzun kordon riski gerçek düğüm görülmesi ve tromboz

Kordonda tek arter tanısı tekil gebeliklerde %1 iken ikiz gebeliklerde %6 görülür.

Tek arter görüldüğünde riskler şunlardır:

 • Konjenital anomaliler

 • Kromozom anomalleri

 • Poli-oligihidroamnioz

 • Gelişme geriliği

 • Kordonun plasentaya giriş anomalileri

 • Normal santralden girme

 • Marjinal insensiyon

 • İnsersiyon velamantoza (zarlardan girme)

 • Vaza previa(damarlar önden gelmesi)

 • Kordon aşarı kıvrımlı yada düz görünümlüdür.

 • Gerçek veya yalancı düğüm

 • Gerçek düğüm %1 oranında görülür. En sık monoamniotik ikizlerde sıktır. Perinatal ölüm %6 oranındadır.

 • Kordon dolanması

 • Boyunda bir defa dolanma en sık olanıdır.

 • 3 defa dolanma %02

 • Doğum esnasında fetal kalp atımlarında değişken azalma yaşanır.

Kordon tonsiyonu :

Ölüm doğumlar sıkça yaşanır.

Kordonda ödem

Kordonda hemotom

Kordon kisti:

Yalancı kist

Varton jelinin sıvılaşması

Gerçek kist küçük allantois kalıntı

Plasenta zarlarının patolojileri:

Amnion nodozum

5 mm amniotik nodüller

Oligahidro amnioz sıkça görülür.

Amniotik bant :

1/200-1/5000 ‘de bir görülür.

Fetal uzuvlarda eksilme (ampitasyon)

Hipo plazi fetal anomali en sık komplikasyonlardır.

Amnion sıvısı :

36. gebelik haftasında amnion sıvısı yaklaşık 1 litre kadardır.

24 saat içinde hepsi yenilenir.

Yapım yerleri fetal deri ve zarların sızıntısı fetal idrar.

Amnion sıvısının görevi:

Fetüsü enfeksiyon ve darbelerden korumak.

Fetüsün vücut ısısını düzenlemek

Fetüsünün serbest hareket etmesini sağlamak

Fetüsün normal gelişimi ve beslenmesinde yardımcı olmak.

Oligo hidro amnioz :

Amnion sıvısının azlığı

Muayenede oligo hidro amniozu düşündüren neden:

Leopald manevrasının kolay yapılması

Fetal kalp atımını kolay duyulması

Fundus pubis mesafesinin azalması

Tanı:

Ultrason ile okunur.

En derin cep 2 cm’den küçük amnion sıvı indeksi 5 cmm ‘den küçük bulunur.

Etiyoloji:

Fetal nedenler:

Kromozom anomalileri

Fetal kayıp

Doğumsal anomaliler (böbrek ve idrar yolları)

Gün aşımı

Gelişme geriliği

Amnion zarlarının delinmesi

Maternal nedenler:

Hiper tansiyon

Şeker haslığı

Preklamsi

Utero plasental yetmezlik

İlaçlar:

Prostoglandin sentezi inhibitörleri

ACE inhibitörleri

Oligo hidro amniozda olgu nereye evrilir?

 • Akciğer hipoplazisi

 • Amnionitik bant sendromu

 • İskelet sistemi bozuklukları (clubfoot)

 • Prenatal ölüm

 • Preterm doğum sıklığında artış

Akciğer hipoplazisi:

 • %15’inde olguda görülür.

 • Göğüs kafesi baskı altında kalır.

 • Bu nedenden dolayı akciğerler gelişemez.

 • Fetal solunum yapılamaz.

 • Akciğer amnion sıvısı girişi azalır.

 • Akciğere giren sıvı tutunamaz.

Takip:

34. haftadan sonra gelişen oligo hidro amnioz

NST’de variable deselerasyonlar.

Fetal sıkıntı

Sezrayen oranında artış

Düşük apgar skoru <7

Tedavi:

Amnion infizyon

Doğum planı

Poli hidro amnioz:

Amnion sıvı miktarı 2 litreden fazla olması

Muayenede poli hidro amnioz düşündüren nedenler?

Leopol manevrası güçleşir.

Fetal kalp atımı güç duyulur.

Pubis fundus mesafesi artar.

Tanı:

Ultrason ile konur.

Amnion sıvı indeksi 24 cm’den büyük

En derin vertikal cep 8 cm’den büyük

8-11 cm arası hafif, 12-15 cm orta, 15’den büyük ise ciddi oligo hidro amnioz düşünülmelidir.

Etiyoloji:

 • Doğumsal anomaliler (anemsefali, bağırsakatrezisi)

 • Diabet

 • Sifiliz

 • Nefrit

 • Klinik:

 • Nefes solunum güçlüğü

 • Ekstiremitelerde ödem

 • İdrar çıkışı azalması

 • Fiziksel yakınmalar

 • Preterm doğum

 • Post partum kanama sıklığında artış.

Tedavi:

 • Parasentez

 • Zarların delinmesi (dekolman, kordon sarkması) riski artar.

 • Tıbbi tedavi:

 • Endomatezin (1-3 mg/kg)

İlaç :

 • Akciğer sıvı yapımını baskılar.

 • Emilimini azaltır.

 • Fetal idrar çıkışında azalma yapar.

 • Zarlardan sıvı emilimi artar.